DE |  EN |  CN |  CZ  

工作创造未来

如果你想申请在珀尔曼工作,请将个人综合信息并附带照片发送给我们,同时填写我们的在线申请表,我们期待与您讨论您在珀尔曼将来的发展.

寄到:

Pollmann Austria GmbH
z.H. Hr. Dr. Ernst Wurz
Raabser Str.1
A-3822 Karlstein/Thaya

电话: +43 2844/223 1340

或发送到
邮箱

在线申请

Pollmann International GmbH  I  Raabser Strasse 1  I  A-3822 Karlstein